2018-09-01

Protokół
z posiedzenia jury konkursu fotograficznego „Niepodległa i Niepodlegli” w dniu 16.07.2018 r.

Jury po obejrzeniu 151 fotografii nadesłanych przez 46 autorów postanowiło przyznać:

I Nagrodę w wysokości 1500 zł + voucher na dwa noclegi w hotelu Mercure w Jeleniej Górze Franciszkowi Kluczyńskiemu za zestaw fotografii pt. „Z Kościuszką w tle” + voucher na dwa noclegi w hotelu Mercure w Jeleniej Górze
II Nagrodę w wysokości 800 zł Wojciechowi Miatkowskiemu
III Nagrodę w wysokości 700 zł + voucher na dwa noclegi z wyżywieniem w Uzdrowisku Cieplice Przemysławowi Tylerowi
Trzy wyróżnienia dla:
- Bogdana Grotha
- Emilii Krakowskiej- Stanisławskiej
- Katarzynie Tsynkiel


Sponsorami nagród są Miasto Jelenia Gora, Hotel Mercure i Uzdrowisko

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Niepodległa i Niepodlegli”


11 listopada 2018 roku obchodzone będzie 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Głównym celem konkursu jest zwrócenie uwagi na to, czym dla nas, Polaków jest dzisiaj wolność i historyczny aspekt jej odzyskania. Wolność dzisiaj - to styl życia, zbiór określonych zachowań, postaw i decyzji, których dokonujemy każdego dnia. Historia jej odzyskania to miejsca, ludzie i wydarzenia, o których nie powinniśmy zapominać. Konkurs ma na celu wskazanie relacji między tradycją a nowoczesnością oraz na to, czym może być dla nas patriotyzm i poczucie narodowej wspólnoty.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Przedsięwzięcie ma charakter konkursowy i promocyjny.
2. Organizatorem konkursu jest Jeleniogórskie Centrum Kultury
3. Celem przedsięwzięcia jest:
a) wyłonienie najlepszych fotografii, podejmujących tematykę związaną ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości i uhonorowanie ich autorów;
b) upamiętnienie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;
c) wykorzystanie nagrodzonych fotografii podczas uroczystości związanych z jeleniogórskimi obchodami rocznicy niepodległości w 2018 r.

II. ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Konkurs jest adresowany do wszystkich fotografujących.
2. Zgłoszone do konkursu prace muszą poruszać tematykę związaną ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości tzn. dotyczyć miejsc, osób, zjawisk związanych z niepodległością kraju i jej odzyskaniem oraz ich wszelkich asocjacji.
3. Zgłaszane prace powinny spełniać następujące wymogi techniczne:
− formaty: JPEG, TIFF;
− rozdzielczość 300 dpi,
Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 10MB.
4. Każdy uczestnik ma prawo nadesłać do 5 fotografii.
5. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 30 czerwca 2018 roku:
a) w formie plików cyfrowych JPEG lub Tiff drogą mailową na adres: konkursjck@gmail.com - w tytule maila należy wpisać "Niepodległa i Niepodlegli”
b) na płycie CD , DVD pocztą lub osobiście na adres sekretariatu JCK z dopiskiem na kopercie „Niepodległa i Niepodlegli”;
Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra
c) o spełnieniu wymogów p-ktu 5. decyduje data wpływu do sekretariatu JCK lub na wskazany adres mailowy.
6. Do fotografii zgłoszonych do konkursu należy dołączyć skan (lub oryginał) wypełnionej i podpisanej KARTY ZGŁOSZENIA
Do ściągnięcia: karta zgłoszenia

7. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.
8. Uczestnicy konkursu w karcie zgłoszenia zobowiązują się do osobistego odbioru ewentualnej nagrody finansowej (lub w uzasadnionych przypadkach losowych przez upoważnionego pisemnie przedstawiciela).
9. W przypadku nieobecności laureata lub jego przedstawiciela, nagrodzony otrzymuje jedynie nagrody honorowe i rzeczowe.
10. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas koncertu na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze w dniu 1 września 2018 r. o godz. 20.00.)
11. Laureaci, których obecność będzie wymagana podczas wręczania nagród zostaną poinformowani o wynikach do dnia 27 lipca br. (zależnie od sposobu przesłania prac konkursowych drogą mailową lub pocztą).
12. Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Mielech – tel. 693 380 141 lub 75 64 78 884 … 885
e-mail: tomasz.mielech@poczta.fm

III. JURY
1. Prezentacje konkursowe uczestników ocenia profesjonalne Jury powołane przez Organizatora.
2. Jury działa w oparciu o swój wewnętrzny regulamin.
3. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

IV. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
1. Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród i wyróżnień:
- nagrody głównej – w wysokości 1 500 zł, II nagrody w wysokości 800 zł i III nagrody w wysokości 700 zł;
- dwuosobowych weekendowych pobytów w komfortowych jeleniogórskich hotelach dla zdobywców 3 głównych nagród (w dniach 30.08. - 02.09.2018 r.);
- wyróżnień w postaci nagród rzeczowych;
2. Jury może zdecydować o innym sposobie rozdziału nagród tj. zmianie ich wysokości, rezygnacji z przyznania części bądź całości nagród.
3. Nagrody finansowe zostaną wypłacone gotówką w Jeleniej Górze w dniu oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu tj. 01 września 2018 r.
4. Nagrody rzeczowe i honorowe (dyplomy) dla wyróżnionych autorów, nieobecnych na oficjalnym ogłoszeniu wyników, zostaną przesłane pocztą.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do kopiowania prac biorących udział w konkursie i ich publicznej ekspozycji wraz z ujawnieniem autora w celach promocyjnych konkursu.
2.Autorzy zgłaszający prace do konkursu oświadczają, że mają do nich pełnię praw, a osoby widoczne w zgłoszonych pracach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku. Organizator konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich.
3. Autorzy prac wyrażają zgodę na bezpłatne i bezterminowe niekomercyjne wykorzystanie zgłoszonych na konkurs prac na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.),a w szczególności do utrwalania i zwielokrotniania prac konkursowych, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy prac konkursowych, obrotu egzemplarzami, na których prace konkursowe utrwalono, publiczne prezentacje zgłoszonych do konkursu prac.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do promocji zgłoszonych prac w mediach elektronicznych oraz podczas imprez towarzyszących obchodom uroczystości odzyskania niepodległości oraz kopiowania ich, na czas nieokreślony.
5. Nośniki z pracami biorącymi udział w konkursie nie podlegają zwrotowi.
6. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich jego zapisów.
7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 26 czerwca 2018 r., a oficjalne ogłoszenie wyników w dniu 01 września 2018 r.
8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
9. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku uczestników posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz warunki licencji na korzystanie przez organizatora ze zdjęć nadesłanych przez uczestników.
jck
jck

Strona główna Firma Polityka Prywatności RODO Kontakt z nami

Design i wykonanie: Imagine Digital Arts - projektowanie stron - 2009