ogłoszenie
0000-00-00

Dyrektor Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 60
Ogłasza nabór na wolne stanowisko


1. Stanowisko i wymiar zatrudnienia:
Księgowa/Księgowy – 0,5 etatu
2. Komórka organizacyjna: Zespół Finansowo-Księgowy

I. Wymogi dotyczące stanowiska

1. Obywatelstwo polskie
2. Wykształcenie minimum średnie ekonomiczne
3. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, finansów publicznych, ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz ustawy o prawach autorskich
4. Mile widziana znajomość obsługi programu Xpertis firmy Macrologic
5. Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku księgowego
6. Doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych przez Unie Europejską
7. Dobra znajomość komputera, w szczególności standardowych edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych, poczty elektronicznej,
8. Komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność
9. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
10. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Szczegółowy zakres czynności pracownika:

1. Prowadzi:
- ewidencję księgową oraz kartoteki analityczne i syntetyczne środków trwałych
- księgi inwentarzowe,
- szczegółowe, indywidualne karty obiektów inwentaryzacyjnych,
- wystawia dokumenty związane ze środkami trwałymi (OT, PT. LT), opracowuje stosowne do nich protokoły oraz oblicza wartość księgową poszczególnych środków trwałych,
- prowadzi ewidencję pozostałych środków trwałych, opracowuje protokoły zużycia i likwidacji oraz przygotowuje przedpole inwentaryzacji,
- rozlicza inwentaryzację i sporządza zestawienie różnic inwentaryzacyjnych,
- sporządza zestawienia obrotów i sald w zależności od potrzeb
- sporządza na bieżąco druki Rp-7.
2. Rozlicza umowy-zlecenia i umowy o dzieło oraz prowadzi kartoteki analityczne i syntetyczne umów cywilno-prawnych.
3. W zależności od potrzeb wykonuje inne polecenia przełożonego wynikające z toku funkcjonowania placówki.

III. Zakres odpowiedzialności obejmuje:

1. Pełne, rzetelne i kompleksowe wykonywanie zadań objętych zakresem czynności.
2. Odpowiedzialność za powierzony sprzęt, urządzenia i meble
3. Terminową, legalną, gospodarną i celową realizację zadań merytorycznych i ich rozliczeń finansowych.
4. Znajomość i przestrzeganie przepisów ppoż, bhp i innych przepisów porządkowych.
5. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji i rozliczeń zgodnie z instrukcją obiegu i kontroli dokumentów JCK.
6. Ochronę danych osobowych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem danych.
7. Zachowanie w tajemnicy uzyskanych informacji o danych osobowych również po ustaniu zatrudnienia.
8. Przestrzeganie terminów realizacji zadań i wymogów prawnych związanych z ich wykonywaniem.
9. Zachowanie tajemnicy służbowej w zakresie wszelkich informacji dotyczących działalności.

IV. Dokumenty aplikacyjne
1. CV powinno być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz., 926 z późn. Zm.)
2. List motywacyjny
3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopię dokumentu tożsamości
4. kopie świadectw pracy i dyplomów potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje (oryginały do wglądu)

V. Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „księgowa” na adres Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja 60 58-500 Jelenia Góra w terminie do 20.09.2017 r.
VI. Kandydaci spełniający wymogi niniejszej oferty zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 21.09.2017 r.
VII. Jeleniogórskie Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
VIII. Oferty nie zakwalifikowane będą do odbioru w sekretariacie JCK do dnia 29.09.2017 r., Nieodebrane po tym terminie będą komisyjnie zniszczone.
IX. Oferty które wpłyną do JCK po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
jck
jck

Strona główna Firma Polityka Prywatności Kontakt z nami

Design i wykonanie: Imagine Digital Arts - projektowanie stron - 2009